Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Σκοποί του συλλόγου είναι η διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ), η ανάπτυξη και προβολή του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.), η συμμετοχή και εκπροσώπηση των μελών σε θεσμικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση των συμφερόντων των μελών με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική τους πρόοδο, η συνεχής επιμόρφωση των απασχολούμενων Γ.Σ. σε μέλη του συλλόγου, η επιστημονική και επαγγελματική συνεργασία των μελών μεταξύ τους, η επιστημονική συνεργασία των μελών με συνεργαζόμενους φορείς και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα (Φορείς) που έχουν πιστοποιηθεί για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛ.Γ.Ο  ΔΗΜΗΤΡΑ και διατηρούν την πιστοποίησή τους. Για να γίνει ένας Φορέας μέλος του συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραφόμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, με την οποία να δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο καταστατικό του Συλλόγου.

Που θα μας βρείτε

Ακαδημίας 81,
Αθήνα – 10678

Επικοινωνία

T. 6937351156
info@farm-advisors.gr